تولید نوعی رزین صنعتی وارداتی برای نخستین بار در کشور توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی

در یک ارتباط موفق بین صنعت و دانشگاه و  به سفارش شرکت کیمیا تار اکسیر برای نخستین بار در کشور نوعی رزین پلیمری صنعتی توسط پژوهشگران  مرکز تحقیقات محیط زیست، در آزمایشگاه نانوفناوری رازی نانواکسپرت تولید و شناسایی گردید. بومی سازی تولید این ماده مهم صنعتی می تواند نیاز به [...]