عنوان طرح‌های مشترک انجام شده توسط مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

ردیف

عنوان طرح انجام شده

۱

ساخت آزمایشگاهی یک غشاء پلیمری به منظور شیرین سازی گاز طبیعی

۲

بازیافت حلال در فرآیند واکس زدایی روغن پایه با استفاده از فناوری غشایی نانو فیلتراسیون

۳

ساخت غشاء تخت و الیاف توخالی به منظور جداسازی گاز اتیلن از جریان گازهای زدوده شده

۴

سازوکار تشکیل و بررسی بقایای جانوری غار کارستی زیلو برای بازسازی اقلیم دیرینه کواترنر پایانی زاگرس مرتفع کرمانشاه

۵

شناسایی غارهای آبی استان کرمانشاه و ارائه متدولوژی مدیریت منابع آب کارست و غار

۶

بررسی راههای مغذی شدن (یوتریفیکاسیون) مخزن سد گاوشان و ارایه روش برای جلوگیری یا کاهش آن

۷

پهنه بندی و برآورد رسوب حوضه سد سلیمانشاه با استفاده از روشهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

۸

بررسی اثرات طبیعی (ژئوژنیک) و انسانی (آنتروپوژنیک) بر آبخوانهای کارستی استان کرمانشاه

۹

بررسی چاههای کارستی (آهکی) استان کرمانشاه

۱۰

بررسی و مطالعه انتقال آب از گسلها و گذرگاههای کارستی با روش رادار GPR مطالعه موردی سراب قنبر

۱۱

تعیین محدوده حداقل قابل دوام برای تالاب هشیلان شمال  غرب کرمانشاه

۱۲

بررسی ساختار کارست جنوب سازند بیستون با روش  VLF و GPR  در منطقه حاجی آباد – تنگ کنشت و درود فرامان

۱۳

بررسی هیدروژئولوژی و سیستم کارست چشمه بل با روشهای VLF و GPR

۱۴

ارزیابی اثرات عملیات اجرایی آبخیزداری در حوزه آبخیز هرسم اسلام آباد غرب

۱۵

تشکیل تعاونی آب بران جهت مشارکت فعال کشاورزان در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه گاوشان با آسیب شناسی چالش های فرارو)

۱۶

بررسی رفتار جریان های گل آلود رسوب گذار در مخازن با استفاده از شبیه سازی دو بعدی

۱۷

تولید عوامل بیولوژیک جهت کنترل آفات گیاهی در مزرعه و گلخانه

۱۸

مطالعه علل بروز پدیده رانش خاک در مسیر لوله های انتقال گاز در محدوده جغرافیایی استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای لازم جهت تثبیت خاک در جاهایی که دچار رانش شده اند

۱۹

بررسی اثر اعمال پوششی نانوکامپوزیتی بر آهنگ کاهش ضخامت ناشی از خوردگی سایشی اجزاء ایستگاه های تقلیل فشار گاز کرمانشاه

۲۰

امکان سنجی فنی اقتصادی گزینه های مختلف تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه تولید خمیرمایه با تاکید بر روش تبخیر و ارائه طرح اجمالی از روش منتخب

۲۱

بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در مجتمع شرکت آب منطقه ای کر مانشاه

۲۲

امکان سنجی استفاده از انرژی باد در تاسیسات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

۲۳

شناسایی و بررسی علل شکست پره های توربین بخار LP مرحله آخر و ارائه راهکارهای اصلاحی

۲۴

تهیه نرم افزار پیش بینی بار مصرفی به صورت آن لاین

۲۵

استفاده از ترکیب فازی و شبکه عصبی برای تهیه منحنی دبی اشل در تعدادی از ایستگاه های آبسنجی

۲۶

طراحی و ساخت سیستم کنترل دما برای گرمکن ها در ایستگاه های تقلیل فشار

۲۷

بررسی ناخالصی های موجود در گازهای ورودی به ایستگاه های شهری و روش های حذف آنها

۲۸

بررسی وضعیت کمی و کیفی پسماندهای ویژه صنعتی در استان کرمانشاه(فاز اول و دوم)

۲۹

انجام مطالعات فاز اول تهیه و تدوین بانک اطلاعات زیست محیطی استان کرمانشاه

۳۰

بررسی کارایی کنتورهای خانگی گاز نصب شده در شهر کرمانشاه و تخمین مقدار گاز به حساب نیامده

۳۱

انتگراسیون انرژی واحد ۱۰۰ واحد پتروشیمی بیستون و به منظور بهینه سازی مصرف انرژی

۳۲

تولید پایگاه داده های آب و هوایی و تقسیم بندی اقلیم های آب و هوایی کشور

۳۳

بررسی روند تصفیه در طول خطوط انتقال فاضلاب شهر کرمانشاه

۳۴

تولید کاتالیستی بیودیزل از روغن جلبکی و لجن مازاد تصفیه خانه های فاضلاب 

۳۵

بررسی ارتقاء و بهینه سازی تصفیه خانه بیستون  به روش MBBR

۳۶

تحلیل و بررسی مدیریت منابع آب کارست استان کرمانشاه(منابع آب کارست و تفکیک حوضه های آب کارستی استان کرمانشاه بر مبنای هیدرویولوژی و هیدروژئوشیمی و سنجش از راه دور

۳۷

بررسی و تهیه بانک اطلاعاتی شبکه های آبیاری و زهکشی استان کرمانشاه در محیط GIS(تحت پوشش آب منطقه ای کرمانشاه)

۳۸

بررسی تفصیلی ممیزی انرژی در ساختمان فضاهای آموزشی که در آنها اقدامات بهینه سازی اجرا شده است

۳۹

طراحی و پیاده سازی نمونه آزمایشگاهی دستگاه سنجش از راه دور شاخص های پایه آب

۴۰

ارزیابی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی استان کرمانشاه از نظر کمی و کیفی با استفاده از روش Drastic و سیستم اطلاعات جغرافیایی

۴۱

بومی سازی دانش فنی تولید حلال تری بوتیل فسفات (TBP) در مقیاس آزمایشگاهی و طراحی واحد نیمه صنعتی آن

۴۲

بررسی ارتقاء ظرفیت تصفیه بیولوژیکی در تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه با رویکرد حذف نیتروژن و بهینه سازی مصرف انرژی از طریق استقرار سیستم اتوماسیون

۴۳

شبیه سازی عددی جریان آلودگی آب زیر زمینی برای ارزیابی توان آلودگی آبخوان کرمانشاه

۴۴

اثر تغییر اقلیم بر آبدهی و ویژگی های کمی و کیفی چشمه های کارستی استان کرمانشاه با استفاده از مدل های اقلیمی برای پیش بینی دوره های بلند مدت

۴۵

بررسی روند تغییرات حجم مخازن آبرفتی با استفاده از روش های تلفیقی ومحاسباتی در محیط  ( مطالعه موردی)GIS

۴۶

تاثیر گرد و غبار بر مقدار بارش و اثرات احتمالی آن بر کمیت و کیفیت منابع آب سطحی استان کرمانشاه

۴۷

پیش بینی انتقال بار رسوبات معلق در تعدادی از مقاطع رودخانه با استفاده از تکنیک های هوش محاسباتی

۴۸

بررسی کارایی گیاهان آزولا وعلف چشمه در پالایش پساب های رودخانه قره سو

۴۹

برآورد جریان ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن و مقایسه آن با سایر مدل های هوش مصنوعی( مطالعه موردی)

۵۰

بررسی و طراحی سیستم حذف مواد آلاینده هیدروکربوری از آب چاه وچشمه های کارستی تاقدیس نفت درود فرامان

۵۱

بررسی ژئوشیمی، کانی شناسی ورسوبشناسی گرد و غبار واثرات آن بر جوامع آبی خشکی

۵۲

طراحی شبکه پایش آبخوان روانسر- سنجانی واسلام آباد با استفاده ANN,AHP از مدل هایGIS و عصب – فازی در محیط

۵۳

مدیریت جامع چشمه های کارستی استان کرمانشاه با تاکید بر جنبه های حفاظتی و اقتصادی- تاریخی

۵۴

مطالعه و محاسبات نظری برخی ضرایب بیوشیمیایی سموم آلی دفع آفات آلاینده منابع استان کرمانشاه( مطالعه موردی)

۵۵

مدل سازی عددی پخش وانتقال آلودگی در شبکه رودخانه ها ( مطالعه موردی)

۵۶

استفاده از غشاهای نانوفیلتراسیون با قابلیت ضدگرفتگی برای حذف عوامل مولد رنگ، طعم و بو با منشاء جلبکی از مخازن آب سد

۵۷

طراحی وپیاده سازی نمونه آزمایشگاهی دستگاه سنجش از راه دور شاخص های پایه مورد استفاده در ایستگا های هواشناسی

۵۸

اثر تجمع فیتوپلانکتون ها بر کیفیت آب سد سلیمانشاه و ارزیابی راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن

۵۹

ارائه راهکارهای عملی برای جلب مشارکت مفیو و موثر مردمی در بهره برداری از طرح های توسعه منابع آب شهرستان کرمانشاه

۶۰

بررسی امکان استفاده از فناوری های نانو برای حذف برخی از آلاینده های انسانی زیستی و عناصر ناخواسته محلول در آب شرب: مطالعه موردی سد سلیمانشاه و چشمه های کوان پاوه

۶۱

طراحی و ساخت دستگاه انحلال پذیری به منظور ارزیابی زمین شناسی مهندسی پدیده ی انحلال پذیری در ساختگاه های کارستی سدهای استان کرمانشاه

۶۲

تحلیل فیزیو گرافی حوزه های آبریزرودخانه های استان کرمانشاه در محیطGIS برای مطالعات و تحقیقات مبتنی بر تغییر اقلیم و مدیریت منابع یکپارچه منابع آب

۶۳

بررسی فنی و اقتصادی بهره گیری از انرژی خورشیدی برای تامین برق ایستگاه پمپاژ با اجرایی شدن طرح به صورت پایلوت(فاز اول مطالعات)

۶۴

تهیه برنامه آمایش و توسعه استان کرمانشاه ( فاز اول ) سال ۹۳

۶۵

بررسی ترکیبی کانی شناسی گرد و غبار و آلودگی آنها در استان کرمانشاه

۶۶

فاز دوم تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی زیست محیطی استان کرمانشاه

۶۷

طراحی و ساخت فیلتر مغناطیسی جهت جداسازی ذرات فلزی از گازی طبیعی

۶۸

بررسی و مطالعه افعی دم عنکبوتی در غرب ایران

۶۹

بررسی چهارچوب های مدیریت یکپارچه منابع آب استان

۷۰

انجام خدمات آزمایشگاهی عملیات خاکی و بتن پروژه مجتمع تجاری، اداری و تفریحی طاق بستان کرمانشاه-تمدید شده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

۷۱

تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت پایلوت تولید نانو حسگرهای تشخیص آلاینده های محیطی

۷۲

طراحی و راه اندازی سامانه اکتشاف کانسارهای فلزی کمربند ولکانیکی-پلوتونیکی ارومیه-دختر با استفاده از شبکه عصبی و فازی پیوسته در محیط

۷۳

حذف آفت کش ها، رنگ و بو از منابع آبهای سطحی با استفاده از غشاء نانو فیلتراسیون با قابلیت ضد گرفتگی(تمام آلودگی های موجود در آب)

۷۴

طراحی و ساخت نشان دهنده نشت گاز جهت استفاده در واحدهای پالایشی با بهینه سازی ساختار

۷۵

بررسی و شبیه سازی سنسورهای گاز متان، دی اکسید کربن و مونوکسید کربن بر روی نانو ساختار تک لایه گالیم نیتراید به منظور کاربرد در صنایع نفتی

۷۶

تهیه برنامه آمایش و توسعه استان کرمانشاه ( فاز اول ) سال ۹۴

۷۷

طرح جامع کاهش و کنترل آلودگی هوای شهر کرمانشاه

۷۸

بررسی جامع هواویزهای جوی در محیط های سرپوشیده و آزاد شهری در شرایط طوفان و گرد و غبار و غیر آن

۷۹

 بررسی امکان جذب مرکاپتان در بستر نم زدایی موجود با اعمال تغییرات در مدیای بستر

۸۰

انجام مطالعات ارزیابی اثرات بهداشتی (Health Impact Assessment) و تهیه گزارش پیوست سلامت طرح تبدیل گاز به پلی الفین-شرکت ماهان شیمی زاگرس مطابق با شرح خدمات ابلاغ شده در مجموعه استاداردهای ملی سلامت (چهارچوب گزارش پیوست سلامت) و دریافت مجوز HIA

۸۱

انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی(EIA) طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه بازیافت زباله شهری سرپل ذهاب

۸۲

قرارداد داخلی-دکتر زینتی زاده-کارخانه سیمان اورامانات

۸۳

تهیه گزارش مدیریت زیست محیطی ارتقاء بستر درمان به بیمارستان ۳۰ تختخوابی

۸۴

نحوه آموزش ایجاد میکرو ریز بین همزیست helianthemum almeriens با یک گونه دنبلان بیابانی

۸۵

آنالیز اکسر‍ژی واحد cooling tower جهت کاهش مصرف آب و انرژی

۸۶

پشتیبانی از سامانه کارنامه آموزشی اعضا هیئت علمی پایه و دندانپزشکی

۸۷

مطالعه و طرح اخلاط مناسب روسازی دربرابر نمک پاشی های مداوم برای جلوگیری از خرابی های مرنبط به منظور به کارگیری در شیب ها و گردنه های برفگیر _فاز اول

۸۸

انجام امور پژوهشی و مشاوره ای در زمینه آموزش و راه اندازی نیروگاه خورشیدی تولید برق ۵ کیلوواتی

۸۹

بررسی و شناخت وضعیت راکتیو و پایداری ولتاژ در شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای غرب و ارائه راهکارهای بهبود

۹۰

تحلیل و بررسی مبانی مرفودینامیک در حوضه های منابع آب استان کرمانشاه

۹۱

ساخت و بهره برداری از پکیج ۵ متر مکعبی بیور اکتور هوازی / انوکسیک با بستر لجن و جریان رو به بالا (UAASBR) جهت استفاده مجدد از فاضلاب بهداشتی با استفاده از انر‍ژی خورشیدی

۹۲

تجزیه و تثبیت لجن حاصل از سیستم لجن فعال با استفاده از فناوری نوین

۹۳

طراحی وساخت سامانه تولید پیوسته بیودیزل از روغن پسماند با کمک ریز موج ومیدان مغناطیسی

۹۴

بهینه سازی ومکانیزاسیون راکتور حفره زای هیدرودینامیکی مرکب تولید بیودیزل وبررسی نسبت وبهره وری انرژی در آن

۹۵

جدا سازی دی اکسید کربن از متان با استفاده از غشاهای نانو کامپوزیت بر پایه کوپلیمر و مدل سازی آن

۹۶

تنوع زیستی دو جورپایان زیر زمینی غرب کشور(استان های کرمانشاه ، لرستان، ایلام و همدان )

۹۷

امکان سنجی فرآیندی و مکانیکی بهره برداری از واحد شیرین سازی اتان برای جداسازی مرکاپتان ها از گاز احیای بستر نم زدایی

۹۸

طالعه و تجزیه و تحلیل مشکلات موجود در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی منطقه غرب رکشور در حوزه بالا  دستی

۹۹

مطالعه و تجزیه و تحلیل مشکلات موجود در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی منطقه غرب رکشور در حوزه پایین دستی

۱۰۰

طرح مدیریت بهره وری پارک جنگلی در شهرستان اسلام آباد جهت واگذاری زمین به دانشگاه رازی

۱۰۱

بررسی چهارچوبهای تغییر اقلیم و اثرات و ارتباط آن با منابع آب استان کرمانشاه

۱۰۲

بررسی دلایل رشدجلبکی در سراب قنبر علل وقوع وراهکارهای کنترل آن

۱۰۳

تهیه گزارش توجیهی زیست محیطی طرح بازیافت وتولید کود آلی

۱۰۴

امکان سنجی ارتقاءتصفیه خانه فاضلاب شهر اسلام آباد عرب با رویکرد حذف جلبک اپساب خروجی