کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه دوم، مرکز تحقیقات محیط زیست

تلفن تماس: ۰۸۳۳۴۲۴۲۴۲۳ – فکس: ۰۸۳۳۴۲۴۲۴۲۴