https://science.sciencemag.org/content/366/6464/480

جانداران خاکزی از جمله کرم خاکی اجزای کلیدی تنوع زیستی خاک در اکوسیستمهای خشکی هستند. علیرغم نیاز به
مطالعات بیوژئوگرافیک این جانداران در مقیاس وسیع، اطلاعاتی از الگوی توزیع آنها در مقیاس جهانی در دست نیست.
در یک تحقیق سراسری در سطح جهانی، متخصصانی از ۵۷ کشور جهان، با جمع آوری داده های فراوانی، غنا، تنوع
زیستی و بایومس کرم خاکی و داده های محیطی، نقشه پیش بینی توزیع جهانی تنوع, فراوانی و بایومس جوامع کرم خاکی
را تهیه کردند.

دادهها از ۶۹۲۸ سایت از اکوسیستم های مختلف خشکی درکشورهای مربوطه جمع آوری شدند. در این
تحقیق که در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی در مجله Science به چاپ رسیده الگوی توزیع مکانی جوامع کرم خاکی و
فاکتورهای محیطی شکل دهنده تنوع زیستی آنها (خاک، بارندگی، دما، رطوبت، پوشش گیاهی و ارتفاع از سطح دریا) در
سطح جهانی به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده به طور کلی غنای گونه ها و فراوانی در عرضهای جغرافیایی
بالاتر، بیشتر بود. با این وجود، تفاوت گونهای بالا در کل مناطق تروپیکال باعث افزایش تنوع در این مناطق نسبت به
سایر مناطق کره زمین شده است. در بین کلیه متغیرهای محیطی تاثیرگذار روی توزیع کرم خاکی، متغیرهای اقلیمی نقش
مهمتری در شکل دهی الگوی پراکنش جوامع کرم خاکی داشتند حتی بیشتر از ویژگی های خاک و پوشش گیاهی زیستگاه.

با توجه به نتایج این تحقیق، تغییرات اقلیمی میتواند اثرات جدی و جبران ناپذیری روی جوامع کرم خاکی و عملکرد موثر
آنها در کلیه اکوسیستمهای خشکی در سطح کره زمین داشته باشد. از آنجا که کرمهای خاکی به عنوان مهندسین خاک نقش
مهمی در شرایط زندگی سایر جانداران خاکزی دارند هرگونه تهدید و تخریب شرایط حیاتی آنها، بر شرایط زیست سایر
جانداران خاکزی تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه به طور کلی در برنامه های مربوط به حفاظت زیستگاههای
مختلف در جهان، تدابیری برای حفاظت جانداران خاکزی در نظر گرفته نمیشود، این تحقیق به لزوم مطالعه بیشتر تنوع
زیستی جانداران خاکزی در مقیاس جهانی برای دستیابی به الگوی توزیع تنوع زیستی در مقیاس کلان و تعیین اولویت
های حفاظت و حمایت آنها تاکید میکند.