در یک ارتباط موفق بین صنعت و دانشگاه و  به سفارش شرکت کیمیا تار اکسیر برای نخستین بار در کشور نوعی رزین پلیمری صنعتی توسط پژوهشگران  مرکز تحقیقات محیط زیست، در آزمایشگاه نانوفناوری رازی نانواکسپرت تولید و شناسایی گردید. بومی سازی تولید این ماده مهم صنعتی می تواند نیاز به واردات آن را از خارج از کشور مرتفع سازد. در این خصوص مدیر عامل شرکت ” کیمیا فرایند تار اکسیر ” در نامه‌ای از همراهی دانشگاه رازی جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی قدردانی کرد.