مجله تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب

Journal of Applied Research in Water and Wastewater

رتبه علمی: علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

دوره انتشار: دوفصلنامه

زبان: انگلیسی

صاحب امتیاز: دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیر مسئول: دکتر علی اکبر زینتی زاده

سردبیر: دکتر حسین بنکداری

مدیر اجرایی: زهرا رحیمی

هیئت تحریریه: دکتر حسین بنکداری، دکتر علی اکبر زینتی زاده، پروفسور مسعود رحیمی، دکتر علی الماسی، دکتر حبیب الله یونسی، دکتر مقداد پیرصاحب، دکتر بیتا آیتی، دکتر مهرداد فرهادیان، Dr. Frederique Larrarte, Dr. Hamidi Abdul Aziz, Dr. Mohamed Hasnain Isa, Dr. Ahmad Zuhairi bin Abdullah, Dr. Qiming Jimmy Yu

محل انتشار: کرمانشاه

سایت اختصاصی: arww.razi.ac.ir

آدرس ایمیل: jarww@razi.ac.ir