علی اکبر زینتی زاده لرستانی

علی اکبر زینتی زاده

استاد دانشکده شیمی و مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی

شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست

 

شایسته غلامی

استادیار مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی

 منابع طبیعی، جنگلداری (اکولوژی جنکل، اکولوژی لنداسکیپ)

 

علی اشرف درخشان

استادیار مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی

شیمی آلی

 

نفیسه جامی الاحمدی

استادیار مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی

مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، پسماند